Aston Martin Cygnet尺寸。

Cygnet V8 | 2018

Cygnet V8 2018

长度
3708 毫米
宽度
1920 毫米
高度
1500 毫米
轴距
2020 毫米
重量
1375 千克

Cygnet | 2011-2013

 Cygnet 2011-2013

长度
3078 毫米
宽度
1680 毫米
高度
1500 毫米
轴距
2000 毫米
重量
988 千克

Cygnet V8 | 2018

长度 宽度 高度 轴距 重量
Cygnet V8 2018

3708 毫米 1920 毫米 1500 毫米 2020 毫米 1375 千克

Cygnet | 2011-2013

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Cygnet 2011-2013

3078 毫米 1680 毫米 1500 毫米 2000 毫米 988 千克
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!