Toyota Tacoma尺寸。

Tacoma III Double Cab | 2015

 Tacoma III Double Cab 2015

长度
5392 毫米
宽度
1890 毫米
高度
1793 毫米
轴距
3236 毫米
重量
1857 千克

Tacoma III Double Cab Long | 2015

 Tacoma III Double Cab Long 2015

长度
5728 毫米
宽度
1890 毫米
高度
1793 毫米
轴距
3571 毫米
重量

Tacoma III Access Cab | 2015

 Tacoma III Access Cab 2015

长度
5392 毫米
宽度
1890 毫米
高度
1793 毫米
轴距
3236 毫米
重量
1914 千克

Tacoma II Single Cab (翻新 2012) | 2012-2015

 Tacoma II Single Cab (翻新 2012) 2012-2015

长度
4836 毫米
宽度
1834 毫米
高度
1671 毫米
轴距
2783 毫米
重量

Tacoma II Double Cab (翻新 2012) | 2012-2015

 Tacoma II Double Cab (翻新 2012) 2012-2015

长度
5286 毫米
宽度
1895 毫米
高度
1679 毫米
轴距
3236 毫米
重量
1898 千克

Tacoma II Access Cab (翻新 2012) | 2012-2015

 Tacoma II Access Cab (翻新 2012) 2012-2015

长度
5286 毫米
宽度
1834 毫米
高度
1679 毫米
轴距
3236 毫米
重量

Tacoma II Single Cab | 2004-2012

 Tacoma II Single Cab 2004-2012

长度
4836 毫米
宽度
1834 毫米
高度
1669 毫米
轴距
2779 毫米
重量

Tacoma II Double Cab | 2004-2012

 Tacoma II Double Cab 2004-2012

长度
5286 毫米
宽度
1895 毫米
高度
1781 毫米
轴距
3246 毫米
重量
1855 千克

Tacoma II Access Cab | 2004-2012

 Tacoma II Access Cab 2004-2012

长度
5286 毫米
宽度
1834 毫米
高度
1669 毫米
轴距
3231 毫米
重量
1592 千克

Tacoma I xTracab (翻新 2000) | 2000-2004

 Tacoma I xTracab (翻新 2000) 2000-2004

长度
5138 毫米
宽度
1689 毫米
高度
1715 毫米
轴距
3096 毫米
重量

Tacoma I Single Cab (翻新 2000) | 2000-2004

 Tacoma I Single Cab (翻新 2000) 2000-2004

长度
4686 毫米
宽度
1689 毫米
高度
1570 毫米
轴距
2624 毫米
重量

Tacoma I Double Cab (翻新 2000) | 2000-2004

 Tacoma I Double Cab (翻新 2000) 2000-2004

长度
5138 毫米
宽度
1781 毫米
高度
1715 毫米
轴距
3096 毫米
重量

Tacoma I xTracab | 1995-2000

 Tacoma I xTracab 1995-2000

长度
5055 毫米
宽度
1689 毫米
高度
1560 毫米
轴距
3096 毫米
重量

Tacoma I Single Cab | 1995-2000

 Tacoma I Single Cab 1995-2000

长度
4585 毫米
宽度
1689 毫米
高度
1549 毫米
轴距
2624 毫米
重量

Tacoma III Double Cab | 2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma III Double Cab 201

5392 毫米 1890 毫米 1793 毫米 3236 毫米 1857 千克

Tacoma III Double Cab Long | 2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma III Double Cab Long 201

5728 毫米 1890 毫米 1793 毫米 3571 毫米

Tacoma III Access Cab | 2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma III Access Cab 201

5392 毫米 1890 毫米 1793 毫米 3236 毫米 1914 千克

Tacoma II Single Cab (翻新 2012) | 2012-2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma II Single Cab (翻新 2012) 2012-201

4836 毫米 1834 毫米 1671 毫米 2783 毫米

Tacoma II Double Cab (翻新 2012) | 2012-2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma II Double Cab (翻新 2012) 2012-201

5286 毫米 1895 毫米 1679 毫米 3236 毫米 1898 千克

Tacoma II Access Cab (翻新 2012) | 2012-2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma II Access Cab (翻新 2012) 2012-201

5286 毫米 1834 毫米 1679 毫米 3236 毫米

Tacoma II Single Cab | 2004-2012

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma II Single Cab 2004-2012

4836 毫米 1834 毫米 1669 毫米 2779 毫米

Tacoma II Double Cab | 2004-2012

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma II Double Cab 2004-2012

5286 毫米 1895 毫米 1781 毫米 3246 毫米 1855 千克

Tacoma II Access Cab | 2004-2012

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma II Access Cab 2004-2012

5286 毫米 1834 毫米 1669 毫米 3231 毫米 1592 千克

Tacoma I xTracab (翻新 2000) | 2000-2004

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma I xTracab (翻新 2000) 2000-2004

5138 毫米 1689 毫米 1715 毫米 3096 毫米

Tacoma I Single Cab (翻新 2000) | 2000-2004

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma I Single Cab (翻新 2000) 2000-2004

4686 毫米 1689 毫米 1570 毫米 2624 毫米

Tacoma I Double Cab (翻新 2000) | 2000-2004

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma I Double Cab (翻新 2000) 2000-2004

5138 毫米 1781 毫米 1715 毫米 3096 毫米

Tacoma I xTracab | 1995-2000

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma I xTracab 1995-2000

5055 毫米 1689 毫米 1560 毫米 3096 毫米

Tacoma I Single Cab | 1995-2000

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Tacoma I Single Cab 1995-2000

4585 毫米 1689 毫米 1549 毫米 2624 毫米
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!