Honda Odyssey尺寸。

Odyssey V | 2018

 Odyssey V 2018

长度
5161 毫米
宽度
1994 毫米
高度
1735 毫米
轴距
3000 毫米
重量
2070-2083 千克

Odyssey III | 2004-2010

 Odyssey III 2004-2010

长度
4770 毫米
宽度
1800 毫米
高度
1550 毫米
轴距
2830 毫米
重量
1600 千克

Odyssey II | 1999-2004

 Odyssey II 1999-2004

长度
5110 毫米
宽度
1920 毫米
高度
1740 毫米
轴距
3000 毫米
重量
1990 千克

Odyssey I | 1994-1999

 Odyssey I 1994-1999

长度
4750 毫米
宽度
1770 毫米
高度
1645 毫米
轴距
2830 毫米
重量

Odyssey V | 2018

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Odyssey V 2018

5161 毫米 1994 毫米 1735 毫米 3000 毫米 2070-2083 千克

Odyssey III | 2004-2010

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Odyssey III 2004-2010

4770 毫米 1800 毫米 1550 毫米 2830 毫米 1600 千克

Odyssey II | 1999-2004

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Odyssey II 1999-2004

5110 毫米 1920 毫米 1740 毫米 3000 毫米 1990 千克

Odyssey I | 1994-1999

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Odyssey I 1994-1999

4750 毫米 1770 毫米 1645 毫米 2830 毫米
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!