Kia Rio尺寸。

Rio IV 轿车 (YB) | 2017

 Rio IV 轿车 (YB) 2017

长度
4384 毫米
宽度
1725 毫米
高度
1450 毫米
轴距
2581 毫米
重量
1231 千克

Rio IV 掀背车 (YB) | 2017

 Rio IV 掀背车 (YB) 2017

长度
4065 毫米
宽度
1725 毫米
高度
1450 毫米
轴距
2580 毫米
重量
1230 千克

Rio III 掀背车 (UB, 翻新 2015) | 2015-2017

 Rio III 掀背车 (UB, 翻新 2015) 2015-2017

长度
4050 毫米
宽度
1720 毫米
高度
1455 毫米
轴距
2570 毫米
重量
1125-1205 千克

Rio III 轿车 (UB) | 2011-2015

 Rio III 轿车 (UB) 2011-2015

长度
4370 毫米
宽度
1700 毫米
高度
1470 毫米
轴距
2570 毫米
重量
1116 千克

Rio III 掀背车 (UB) | 2011-2015

 Rio III 掀背车 (UB) 2011-2015

长度
4045 毫米
宽度
1720 毫米
高度
1455 毫米
轴距
2570 毫米
重量
1093 千克

Rio II 轿车 (JB) | 2005-2009

 Rio II 轿车 (JB) 2005-2009

长度
4240 毫米
宽度
1695 毫米
高度
1470 毫米
轴距
2500 毫米
重量
1073 千克

Rio II 掀背车 (JB) | 2005-2009

 Rio II 掀背车 (JB) 2005-2009

长度
3990 毫米
宽度
1695 毫米
高度
1470 毫米
轴距
2500 毫米
重量
1079 千克

Rio I 轿车 (DC, 翻新 2002) | 2002-2005

 Rio I 轿车 (DC, 翻新 2002) 2002-2005

长度
4240 毫米
宽度
1680 毫米
高度
1440 毫米
轴距
2410 毫米
重量
965 千克

Rio I 掀背车 (DC, 翻新 2002) | 2002-2005

 Rio I 掀背车 (DC, 翻新 2002) 2002-2005

长度
4240 毫米
宽度
1680 毫米
高度
1440 毫米
轴距
2410 毫米
重量
1000 千克

Rio I 轿车 (DC) | 1999-2002

 Rio I 轿车 (DC) 1999-2002

长度
4215 毫米
宽度
1675 毫米
高度
1440 毫米
轴距
2410 毫米
重量
945 千克

Rio I 掀背车 (DC) | 1999-2002

 Rio I 掀背车 (DC) 1999-2002

长度
4215 毫米
宽度
1675 毫米
高度
1440 毫米
轴距
2410 毫米
重量
1072 千克

Rio IV 轿车 (YB) | 2017

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio IV 轿车 (YB) 2017

4384 毫米 1725 毫米 1450 毫米 2581 毫米 1231 千克

Rio IV 掀背车 (YB) | 2017

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio IV 掀背车 (YB) 2017

4065 毫米 1725 毫米 1450 毫米 2580 毫米 1230 千克

Rio III 掀背车 (UB, 翻新 2015) | 2015-2017

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio III 掀背车 (UB, 翻新 2015) 2015-2017

4050 毫米 1720 毫米 1455 毫米 2570 毫米 1125-1205 千克

Rio III 轿车 (UB) | 2011-2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio III 轿车 (UB) 2011-201

4370 毫米 1700 毫米 1470 毫米 2570 毫米 1116 千克

Rio III 掀背车 (UB) | 2011-2015

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio III 掀背车 (UB) 2011-201

4045 毫米 1720 毫米 1455 毫米 2570 毫米 1093 千克

Rio II 轿车 (JB) | 2005-2009

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio II 轿车 (JB) 2005-2009

4240 毫米 1695 毫米 1470 毫米 2500 毫米 1073 千克

Rio II 掀背车 (JB) | 2005-2009

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio II 掀背车 (JB) 2005-2009

3990 毫米 1695 毫米 1470 毫米 2500 毫米 1079 千克

Rio I 轿车 (DC, 翻新 2002) | 2002-2005

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio I 轿车 (DC, 翻新 2002) 2002-200

4240 毫米 1680 毫米 1440 毫米 2410 毫米 965 千克

Rio I 掀背车 (DC, 翻新 2002) | 2002-2005

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio I 掀背车 (DC, 翻新 2002) 2002-200

4240 毫米 1680 毫米 1440 毫米 2410 毫米 1000 千克

Rio I 轿车 (DC) | 1999-2002

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio I 轿车 (DC) 1999-2002

4215 毫米 1675 毫米 1440 毫米 2410 毫米 945 千克

Rio I 掀背车 (DC) | 1999-2002

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Rio I 掀背车 (DC) 1999-2002

4215 毫米 1675 毫米 1440 毫米 2410 毫米 1072 千克
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!